Viu Sant Andreu

Viu Sant Andreu

Barcelona implementa perspectiva de gènere en equipaments municipals

23 d'abril de 2024

Barcelona implementa la perspectiva de gènere en la gestió d'equipaments municipals

El passat 2 de gener, va entrar en vigor a Barcelona una Instrucció tècnica que estableix criteris de gènere en els contractes per al disseny i la gestió d'equipaments de titularitat municipal. Aquesta nova normativa busca promoure la igualtat de gènere i assegurar que els equipaments municipals es dissenyin i gestionin de manera inclusiva.

L'Instrucció tècnica detalla els requisits que han de complir els contractes de disseny i gestió d'equipaments municipals, incloent les clàusules que han d'incorporar-se en els plecs de condicions administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques (PPT). A més, estableix els criteris de gènere que han d'aplicar-se al llarg del procés d'adjudicació d'aquests contractes.

Amb l'objectiu de facilitar la implementació d'aquesta Instrucció tècnica i assessorar el personal municipal involucrat en el disseny i la gestió d'equipaments, s'ha elaborat una Guia per a la implementació de la perspectiva de gènere en el disseny i la gestió dels equipaments municipals. Aquesta guia proporciona respostes als requeriments normatius en diferents enfocaments.

D'una banda, la guia defineix els criteris de gènere aplicables al disseny dels equipaments municipals, amb exemples i gràfics que ajuden a comprendre conceptes com la transparència, la connectivitat i la legibilitat. De l'altra banda, també aborda els criteris de gènere relacionats amb la gestió dels equipaments, com la participació, la comunicació i la representació dels treballs de cura.

A més, la guia inclou una eina que facilita l'aplicació de l'Instrucció tècnica a les unitats responsables dels contractes d'equipaments municipals. Aquesta eina ofereix models de redacció de les clàusules i detalla el contingut de la normativa en un format de taula de verificació, el que permet verificar ràpidament el compliment dels requisits.

Per il·lustrar l'aplicació pràctica dels criteris de gènere, la guia també recull l'experiència pilot de millora del disseny de la Biblioteca del Bon Pastor. Aquesta experiència va implicar la realització de reformes en l'equipament per garantir la igualtat de gènere.

La guia ha estat elaborada per la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps de Barcelona i ha estat redactada per Barcelona Regional. Abans de la seva publicació, es va presentar a més de 150 persones implicades en el disseny i la gestió d'equipaments municipals, a través de cinc sessions formatives. En el futur, s'ofereixrà un acompanyament més enfocat als equipaments interessats a incorporar la perspectiva de gènere en casos particulars.

Més Informació

Carregant...
x
X